Meer informatie

Vanuit het NHL Hogeschool Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd en het Instituut Zorg en Welzijn wordt in de periode 2014-2015 de Wmo werkplaats Friesland gerealiseerd.

Doelstellingen

Wmo-werkplaats Friesland heeft als doel kennis en ervaring te delen en te ontwikkelen bij de implementatie van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) aan de hand van praktijkontwikkeling, deskundigheidsbevordering en onderzoek op het gebied van zorg en welzijn, in het bijzonder de zorg en dienstverlening van en door de (lokale) gemeenschap.

Praktijken

De Wmo-werkplaats Friesland kent drie deelprojecten.

  • eHealthkoffer
    Ontwikkeling van eHealthkoffers voor medewerkers van zorgorganisaties om beschikbare eHealth middelen te gebruiken t.b.v. verzorging en ondersteunende begeleiding.
  • Eenzaamheidsbestrijding
    Komen tot een integrale aanpak van eenzaamheidsbestrijding uitgaande van de principes van Welzijn Nieuwe Stijl (vroegsignalering, eigen regie, inzet op bestaande sociale netwerken, een betere balans dan wel samenwerking tussen formele en informele ondersteuning).
  • Gebiedsgericht werken
    Samen met gemeenten en zorg en welzijnsorganisaties toewerken naar één uitvoeringsorganisatie in elke deelnemende gemeente die gebiedsgericht werkt.

Kijk voor meer informatie op de website van Wmo-werkplaats Friesland of download de folder. Bekijk ook de videonieuwsbrief over de Wmo-werkplaats Friesland, gemaakt door de MOgroep.

Contact

Dr. Evelyn Finnema, lector NHL Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd en projectleider Wmo Werkplaats Friesland
E evelyn.finnema@nhl.nl
T 058 251 2100

Bart de Jager, deelprojectleider Gebiedsgericht Werken
E Bart.Jager@nhl.nl
T 058 251 2867

Dr. Job van ‘t Veer, deelprojectleider Eenzaamheid
E veerj@nhl.nl
T 058 251 2185

Erik Zwierenberg, deelprojectleider eHealthkoffer
E e.zwierenberg@nhl.nl
T 058 251 2622

De eHealth(gereedschapskoffer) voor zorg en welzijn Geron.pdf

Geef een reactie